MENU

Cele i Architektura Struktur Korporacyjnych

Cele i Architektura Struktur Korporacyjnych
 

Przedyskutujmy razem KTO, GDZIE, CO i JAK w kontekście Twojej organizacji, abyśmy mogli wspólnie zdefiniować Twoją Wizję i Misję oraz wybrać najlepsze kierunki strategii w oparciu o proponowane plany biznesowe i plany zarządzania.

Kierunki strategiczne

Wyznaczniki rynkowe

Projektowanie architektury struktur korporacyjnych

Odpowiednia struktura organizacyjna ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw i odgrywa znaczącą rolę w efektywnym zarządzaniu, delegowaniu i priorytetyzacji zadań i celów, oraz warunkuje skuteczność komunikacji wewnętrznej.

Oceniamy i proponujemy najbardziej wydajną i dostosowaną do określonych wymagań przedsiębiorstwa strukturę organizacyjną. Omawiany projekt obejmuje wszystkie działy i jednostki, ich zadania i cele z naciskiem na cele zdefiniowane w zrównoważonej karcie wyników (Business Balanced Scorecard BBSc), które są powiązane ze strategią firmy i jej strukturą organizacyjną (“Top-down approach”). Nasze rekomendacje są dostosowywane do oczekiwanego czasu realizacji projektu, tj. wieloletniego planu działania, długoterminowych planów strategicznych i bieżących planów operacyjnych.

Wspieramy organizację we wdrażaniu zaproponowanych rozwiązań, włączając w to materiały informacyjne i komunikację wewnętrzną.

 

Przykład struktury organizacyjnej proponowanej przez ADAPTIVE S.A.G.

Zarządzanie wydajnością

“Osiągasz to co mierzysz” Robert S. Kaplan, David P. Norton, “The BSC - Measures That Drive Performance”, Harvard Business Review 1992

Każda organizacja, funkcja czy dział wymaga właściwego zarządzania by funkcjonować sprawnie i skutecznie. Odpowiednio postawione założenia biznesowe umożliwiają nam zarządzanie, kontrolowanie i osiąganie celów firmy.

ADAPTIVE S.A.G. stosuje kompleksowe modele zarządzania przez cele (Management By Objectives MBO). To kluczowe, aby strategia, wizja, misja i wartości firmy były powiązane z celami organizacji na każdym poziomie (strategicznym, operacyjnym itp.).

Budujemy kompletne systemy kontroli i zarządzania operacyjnego dostosowane do strategicznej karty wyników firmy (BBSc). Pomagamy organizacjom w tworzeniu i wdrażaniu odpowiedniego zestawu wskaźników efektywności biorąc pod uwagę kluczowe aspekty prowadzenia działalności, takie jak: jakość, terminowość, czas realizacji, poprawność itp. Wspólnie z naszymi Klientami projektujemy system zarządzania procesami w obrębie czterech fundamentalnych aspektów: doskonałość procesowa, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie relacjami z Klientem. Wspieramy w zdefiniowaniu i ustaleniu częstotliwości kontroli, porównania jej z celami i istniejącymi standardami oraz w analizie odchyleń i opisaniu działań naprawczych.

Budowanie potencjału

Niezaprzeczalnie największą wartość firmy stanowią ludzie. Dlatego jest absolutnie niezbędne, aby zestaw umiejętności i kompetencji pracowników był adekwatny do celów biznesowych firmy.

 

Eksperci z Adaptive Group wiedzą jak zidentyfikować i ocenić luki pomiędzy obecną i docelową strukturą kompetencji zespołu. W zależności od punktu wyjścia, badamy obecną matrycę kompetencji w firmie i ją ulepszamy, albo projektujemy zupełnie nową matrycę w taki sposób, aby wyzwania kompetencyjne stanowiły okazję do rozwoju. Pomagamy w wypełnianiu luk i wspieramy nabywanie nowych kompetencji.

Zaprojektowanie matrycy zatrudnienia i kompetencji pracowników umożliwia wszechstronną kontrolę planowania zasobów ludzkich i doboru właściwych zespołów projektowych I ich składów oraz przyszłego rozwoju.
Proces projektowania matrycy składa się z kilku etapów:

  • Analiza obecnej struktury organizacyjnej i jej znaczenia dla celów Spółki i strategii operacyjnych;
  • Mapowanie kompetencji na każdym stanowisku pracy;
  • Opracowanie szablonu matrycy kompetencji zgodnie z profilami, aktywnościami, zakresem obowiązków i odpowiedzialności;
  • Projektowanie matrycy zatrudnienia pracowników z uwzględnieniem ich kompetencji i dostępności;
  • Zdefiniowanie dodatkowych potrzeb szkoleniowych;
  • Rekomendacje dotyczące systemu oceny pracowników.