MENU

Pozyskiwanie Dostawców i Zarządzanie Popytem

Pozyskiwanie Dostawców i Zarządzanie Popytem
 

Docelowy model operacyjny CUW (SSC) vs. BPO

Środowisko CUW może zaoferować:

 • Pełną integrację celów strategicznych organizacji CUW z biznesem
 • Korzyści z arbitrażu kosztów wynagrodzeń
 • Ekonomię skali i wzrost wydajności
 • Monitorowanie procesu i redukcję kosztów transakcji
 • Bliskie relacje biznesowe i wsparcie dla wspólnych projektów biznesowych
 • Poprawę sprawności działania - szybsze dostosowanie do zmieniającego się otoczenia
 • Ekspertyzę procesową i partnerstwo biznesowe dla kolejnych programów.
Oczekiwany wpływ wdrożenia CUW na zmniejszenie całkowitych kosztów finansowych
Standaryzacja i harmonizacja procesuModel dostawy usługMnożniki technologiiOptymalizacja operacyjnaPrzyspieszenie decyzji
0-5% 20-25% 0-10% 5-15% 0-15%
 • Mapowanie procesów i ocena dojrzałości
 • Taksonomia procesów, docelowy model operacyjny i ramy kontroli wewnętrznej
 • Standardowe zasady, procedury i instrukcje
 • Konsolidacja operacji
 • Optymalizacja lokalizacji i arbitraż pracy
 • Struktura własności procesu
 • Ramy zarządzania wydajnością
 • Neutralizacja języka
 • Automatyzacja procesów
 • Optymalizacja ERP
 • Samoobsługa
 • Organizacja oparta na procesach
 • Benchmarking i analityka
 • Six Sigma, inicjatywy lean
 • Ciągłe doskonalenie
 • Najlepsza praktyka wdrażania
 • Globalne zarządzanie danymi
 • Business Intelligence
 • Fabryka raportowania
 • Eksploracja danych i modelowanie

Natomiast BPO może zaoferować:

 • Ramy umowne dla strategicznych i taktycznych celów biznesowych
 • Zakontraktowane oszczędności oraz model udziału w zyskach/oszczędnościach z osiąganych wyników biznesowych
 • Dostęp do technologii automatyzacji i kontroli obiegu zadań skrojonych na miarę
 • Silna odpowiedzialność za proces i raportowanie wskaźników efektywności
 • Dobrze opracowane procedury zarządzania wiedzą i dostęp do fachowej wiedzy lokalnej
 • Oparte na rynkowych standardach rozwiązania procesowe i doświadczenie w transformacjach na dużą skalę
 • Globalny kształt świadczenia usług optymalizuje model operacyjny i koszty transakcji
Oczekiwany wpływ BPO na obniżenie całkowitego kosztu finansowego
Standaryzacja i harmonizacja procesuModel dostawy usługMnożniki technologiOptymalizacja operacyjnaPrzyspieszenie decyzji
5-8% 15-30% 0-15% 8-12% 2-5%
 • Mapowanie procesów i ocena dojrzałości
 • Taksonomia procesów, docelowy model operacyjny i ramy kontroli wewnętrznej
 • Standardowe zasady, procedury i instrukcje
 • Pomiar zgodności harmonizacji
 • Konsolidacja operacji
 • Globalna dostawa i arbitraż pracy
 • S ilny model zarządzania
 • Struktura własności procesu
 • Ramy zarządzania wydajnością
 • Neutralizacja języka
 • Automatyzacja procesów
 • Platformy biznesowe i rozwiązania punktowe
 • Rozwiązania w chmurze
 • Optymalizacja ERP
 • Samoobsługa
 • Rozwiązani a mobilności
 • Organizacja oparta na procesach
 • Benchmarking i analityka
 • Struktura dostarczania wartości biznesowej
 • Six Sigma, inicjatywy lean
 • Ciągłe doskonalenie
 • Centrum Doskonałości
 • Najlepsza praktyka wdrażania
 • Global ne zarządzanie danymi
 • Zintegrowane rozwiązania technologiczne
 • Business Intelligence
 • Fabryka raportowania
 • Eksploracja danych i modelowanie
 • Pulpity nawigacyjne i portale w czasie rzeczywistym i online

Rozwiązanie CUW jest zalecane dla:

 • Operacji małego lub średniego kalibru (pojedynczy proces lub obszar regionalny)
 • Ograniczonego wachlarza procesów lub planu wielofazowego wdrażania
 • Jednorodnych systemów ERP z realnymi warunkami personalizacji
 • Średniego lub wysokiego stopnia automatyzacji
 • Bardziej konserwatywnych Klientów, skupionych na jakości usług.

Natomiast model BPO lub HYBRYDA przynosi więcej korzyści dla:

 • Operacji na dużą skalę (wielowarstwowe lub obejmujące wiele regionów)
 • Agresywnego planu wdrożenia lub w perspektywie dla krajów o dużej skali
 • Niejednolitych systemów ERP z wyzwaniami w kierunku ich integracji
 • Ograniczonego stopnia automatyzacji lub rozwiązań z zakresu automatyzacji interfejsu
 • "Dojrzałego" CUW z naciskiem na wdrożenie uzasadnienia biznesowego.